top of page

/ ЗА НАС

Осъзнавайки необходимостта от подготвени кадри за постигане на конкурентоспособност и икономически растеж на бранша, през 2015 г. Камара на строителите в България създаде “Строителна квалификация” ЕАД – акционерно търговско дружество с едноличен собственик на капитала. Основните дългосрочни цели за развитие на  „Строителна квалификация“ ЕАД са свързани с непрекъснато  усъвършенстване и разширяване на гамата на предлаганите квалификационни продукти за постигането на висококачествена, конкурентна и гъвкава образователна услуга с висока степен на съответствие с интересите и възможностите на нейните потребители. В тази връзка през 2019 г. дружеството премина успешно през лицензионна процедура и притежава активна лицензия на Център за професионално в регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

лицензия на Център за професионално в регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Изпълнението на основната си цел, дружеството постига чрез осъществяване на следните основни дейности:

1. Със съдействието на Камарата на строителите и Областните представителства проучва актуалните и перспективни потребности на строителните фирми от придобиване, разширяване  и повишаване на квалификацията на персонала им.

2. В съответствие с тези потребности организира и осъществява форми на професионална квалификация, които осигуряват високо качество на подготовка на обучаемите, отчитайки:

2.1. динамично променящите се технологични изисквания и предизвикателствата на професионалната практика

2.2. индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаемите

2.3. наличните знания, умения и ключови компетентности на курсистите и формирането на мотивация за усвояване на нови такива

3. Подбор на висококвалифицирани и опитни преподаватели, които могат гъвкаво да  актуализират учебното съдържание, залегнало в плановете и програмите в съответствие с индивидуалните и групови потребности на обучаемите

4. Сътрудничество със сродни обучителни институции: организация на кръгли маси, семинари, срещи и др. по проблемите на професионалната квалификация в строителния отрасъл, заетостта или недостига на кадри, както и информация на потребителите за съществуващите възможности за обучения

Ръководство

 

Съветът на директорите (СД) на „Строителна квалификация“ ЕАД се състои от Изпълнителен член и двама членове, които се избират от Управителния съвет (УС) на Камарата на строителите в България за срок от пет години.

СД управлява дружеството като определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността; стопанисва имуществото на дружеството; приема организационно-управленската структура;  изготвя отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност; отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала чрез доклади  пред УС на КСБ.

Настоящият състав на Съвета на директорите е избран с решение на Управителния съвет на КСБ през септември 2020 г.  Изпълнителен член на СД е г-н Любомир Пейновски , а членове - инж. Николай Николов и г-н Димитър Копаров.

bottom of page