top of page

/ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Обучения с придобиване на степен на професионална квалификация и/или преквалификация по строителни и свързани със строителството специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение в България. Водещ принцип е предоставянето на качествено обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез усвояване на професионални умения, приложими в реална работна среда. В тази връзка през 2019 г. дружеството премина успешно през лицензионна процедура и притежава активна лицензия на Център за професионално обучение по 8 строителни професии и специалности в регистъра на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

bottom of page