top of page

/ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Реализацията на работната сила на пазара на труда все повече зависи от качеството на придобитите знания, умения и компетенции, както и от пригодността на системата за професионално обучение към повишаващите се изисквания на бизнеса. В тази връзка  „Строителна квалификация“ ЕАД организира и провежда курсове с придобиване на степен на професионална квалификация по водещи и търсени от бизнеса строителни специалности.

„Строителна квалификация“ ЕАД организира обучения с придобиване на степен професионална квалификация и/или преквалификация (по част от професия, I, II и III степен) по строителни и свързани със строителството специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение и съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

 

Курсовете се провеждат в съответствие със съвременните изисквания за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалните знания, умения и компетентности на заети лица, както и с оглед потребностите на работодателите в бранша. Водещ принцип е предоставянето на качествено обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез усвояване на професионални умения, приложими в реална работна среда.

bottom of page