/ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ

Вземайки под внимание динамично променящата се нормативна уредба,  налагаща необходимостта от непрекъснато актуализиране на знанията и уменията на заетите в строителния сектор лица, „Строителна квалификация“ ЕАД организира провеждането на специализирани семинари.

Семинарите целят да подобрят и актуализират знанията и уменията по управление и организация на строителната дейност. Те са насочени към ключови строителни специалисти като ръководители на обекти, проект мениджъри, специалисти по управление на строителните отпадъци, служители в планов/офертен отдел, както и по други теми, заявени като необходими от работодателите. Съдържанието на семинарите обхваща актуалните нормативни изисквания и предоставя практически насоки и дейности по оперативно управление на строителния процес.

Досие на строежа - нормативни изисквания, задължения за поддържане на техническото досие на строежа

Строителни скелета. Безопасност при монтаж, експлиатация и демонтаж

Управление на строителните отпадъци

Технически ръководители на обекти

Служители в "Офертен и планов отдел"

Приект мениджъри

Новости в подготовката на документация по ЗОП

 

Досие на строежа - нормативни изискания, задъления за поддържане на техническото досие на строежа

Organized Files

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

6 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Законова и нормативна уредба: ЗУТ, Наредба № 3 от 2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (общи изисквания); Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции; Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1994 г.* и др.
   

 2. Досие на строежа. Поддържане на досието на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи в Р. България, Наредба № 3 от 2001г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството и др.
   

 3. Други нормативно изискуеми документи, включени в досието на строежа.
   

 4. Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1994 г. и др. Списък на действащата към 14.08.2020 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.
   

 5. Основни изисквания, залегнали в Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Процедури за въвеждане в експлоатация или разрешаване ползването в зависимост от категорията на строежите.
   

 6. Съставяне на анализ на единична цена.
   

 7. Съставяне на количествена или количествено стойностна сметка за видовете работи, които са изпълнени през отчетен период и предстои тяхното разплащане.
   

 8. Оперативно планиране на ресурсите, определяне на оптималното количество ресурси и организиране на дейностите на строителната площадка: работници, строителни продукти и механизация

Лектор:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет,Висше строително училище „Любен Каравелов“

 

Строителни скелета. Безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж.

Under Construction

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

Програма за провеждане на обучителен семинар на тема

СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ“

в съответствие с чл. 215н., ал.1 на  НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

1. Действаща нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строителните скелета. Общи изисквания.  

2. Специфични изисквания на действащите БДС - БДС EN 12810, БДС EN 12811, БДС EN 12812 и др.

3. Планове за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле. Разчитане на плановете и работа с проектната и техническата документация.

4. Безопасност по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на скелетата.

5. Мерки за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети.

6. Мерки за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окажат неблагоприятно въздействие върху сигурността на скелето.

7. Допустими натоварвания.

8. Рискове, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелетата.

9. Обсъждане на добри практики и др.

Лектор:

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев - Строителен факултет, катедра "Технология и механизация на строителството" - Ръководител катедра, Университет по архитектура, строителство и геодезия

 

Управление на строителните отпадъци

управление на строителните отпадъци.jpg

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Понятия при управлението на СО: дейности по третиране на СО, разрешителни и регистрационни документи.
   

 2. Особености на СО – класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за третиране на СО, включително на строителната площадка.
   

 3. Изисквания на националната нормативна уредба, свързана с управлението на СО – ЗУО (2012 г.) и поднормативните актове (Наредби 1, 2, 6, 7 на МОСВ) и ЗУТ и поднормативни актове.
   

 4. Основни положения на НУСОВРМ – цели, обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
   

 5. Указания за прилагане на Наредбата: блок-схеми на материалните потоци при управление на СО. Практически указания и примери по изготвяне/ изпълнение/ оценка на ПУСО, водене на Транспортен дневник, алтернативи за управлението на СО, отчетни документи.
   

 6. Състояние на управлението на СО в момента – данни за количествата и вида за СО, за депата, площадките и инсталации за рециклиране

Лектор:

доц. д-р инж. В. Ал. Стоянов - Висше строително училище „Любен Каравелов“

 

Технически ръководители на обекти.

Construction Worker

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Основи на управлението – основни функции на управлението.
   

 2. Законова и нормативна уредба при управление на строеж: ЗУТ, Наредба № от 2004 г., Наредба № 3 от 2001 г. Наредба № 3 от 2010 г. Наредба РД 07/8 от 2008 г., Наредба 07-2 от 2009 г. и други.
   

 3. Оперативно планиране на ресурсите на строителната площадка: работници, строителни продукти и механизация.
   

 4. Оперативно организиране на дейностите на строителната площадка.
   

 5. Организиране на доставките, логистика.
   

 6. Използване на съвременен софтуер за планиране и отчитане напредъка на строителството.
   

 7. Информация – същност на информацията. Използване на информацията за ефективно управление.

Лектор:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

 

Служители в "Офертен и планов отдел"

Yapi-Cizimleri-Standartlari_edited.jpg

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Закон за обществените поръчки.
   

 2. Видове процедури, съгласно чл.18 от ЗОП.
   

 3. Основни елементи в конкурсната документация.
   

 4. Методика и методология при съставяне на документация за участие в конкурс.
   

 5. Ценообразуване. Анализи на единични цени на видове работи.
   

 6. Практически занятия и упражнения по подготовка и съставяне на документация за участие в конкурс по смисъла на ЗОП.
   

 7. Основи на управлението  - основни функции на управлението.
   

 8. Същност на функцията планиране.
   

 9. Стратегическо и оперативно планиране.
   

 10. Използване на съвременен софтуер за планиране и отчитане напредъка на строителството.
   

 11. Информация – същност на информацията. Използване на информацията за ефективно управление.

Лектор:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

 

Проект мениджъри

cropped-project_manager-scaled-1-790x400

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Основи на управлението – основни функции на управлението.
   

 2. Законова и нормативна уредба при управление на инвестиционни проекти.
   

 3. Договори и договориране.
   

 4. Организиране на проекта: организационни структури, разпределяне на правата и задълженията, формализиран документооборот.
   

 5. Оперативно управление на проекта: оперативно планиране, организиране, отчитане, оценка, преразпределяне на ресурсите.
   

 6. Използване на съвременен софтуер за планиране и отчитане на напредъка на строителството.
   

 7. Информация – същност на информацията. Използване на информацията за ефективно управление

Лектор:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

 

Новости в подготовката на документация по ЗОП

%D0%97%D0%9E%D0%9F_edited.jpg

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – общи положения.
   

 2. Основна цел на последните промени в Закона за обществените поръчки.
   

 3. Поетапно влизане в сила на промените в ЗОП – в сила от октомври 2018, март 2019 и началото на 2020г.
   

 4. Акценти по промените ЗОП и ППЗОП.
   

 5. Новите стойностни прагове, изискванията относно актуалността на прогнозната стойност съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП, прецизираните норми, касаещи основания за отстраняване, промяна в условията на обявените процедури и сключването на договори.
   

 6. Източници на информация относно обществени поръчки.
   

 7. Единен Европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) – основни моменти.
   

 8. Централизирана автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки – ЦАИС ЕОП.
   

 9. Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на Агенцията по обществени поръчки.
   

 10. Начин на образуване на прогнозна стойност – , нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране.
   

 11. Трети лица. Позоваване на капацитета на трети лица.
   

 12. Съдържание и изисквания към документацията за обществена поръчка.
   

 13. Често допускани грешки от Възложители и Кандидати/Участници в обществените поръчки.

Лектори:

ас. инж. Владислава Гогова-Илиева - Висше строително училище "Любен Каравелов"

инж. Добрин Сотиров - асистент - докторант Висше строително училище "Любен Каравелов"