top of page

/ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЕМИНАРИ

Вземайки под внимание динамично променящата се нормативна уредба,  налагаща необходимостта от непрекъснато актуализиране на знанията и уменията на заетите в строителния сектор лица, „Строителна квалификация“ ЕАД организира провеждането на специализирани семинари.

Семинарите целят да подобрят и актуализират знанията и уменията по управление и организация на строителната дейност. Те са насочени към ключови строителни специалисти като ръководители на обекти, проект мениджъри, специалисти по управление на строителните отпадъци, служители в планов/офертен отдел, както и по други теми, заявени като необходими от работодателите. Съдържанието на семинарите обхваща актуалните нормативни изисквания и предоставя практически насоки и дейности по оперативно управление на строителния процес.

Досие на строежа - нормативни изисквания, задължения за поддържане на техническото досие на строежа

Строителни скелета. Безопасност при монтаж, експлиатация и демонтаж

Управление на строителните отпадъци

Технически ръководители на обекти

Планирането в строителството като конкурентно предимство на строителната фирма

Проект мениджъри

Новости в подготовката на документация по ЗОП

Анализ на единичната цена и ценообразуване. Календарно планиране.

Квалификационни групи по електробезопасност при работа с електрообзавеждане с напрежения до 1000 V

Досие на строежа

Досие на строежа - нормативни изискания, задъления за поддържане на техническото досие на строежа

Organized Files

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

6 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Законова и нормативна уредба: ЗУТ, Наредба № 3 от 2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (общи изисквания); Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции; Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1994 г.* и др.
   

 2. Досие на строежа. Поддържане на досието на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи в Р. България, Наредба № 3 от 2001г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството и др.
   

 3. Други нормативно изискуеми документи, включени в досието на строежа.
   

 4. Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции от 1994 г. и др. Списък на действащата към 14.08.2020 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.
   

 5. Основни изисквания, залегнали в Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Процедури за въвеждане в експлоатация или разрешаване ползването в зависимост от категорията на строежите.
   

 6. Съставяне на анализ на единична цена.
   

 7. Съставяне на количествена или количествено стойностна сметка за видовете работи, които са изпълнени през отчетен период и предстои тяхното разплащане.
   

 8. Оперативно планиране на ресурсите, определяне на оптималното количество ресурси и организиране на дейностите на строителната площадка: работници, строителни продукти и механизация

Лектор:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет,Висше строително училище „Любен Каравелов“

Строителни скелета

Квалифицирани лица, контролиращи  монтажа и демонтажа на строителни скелета

Under Construction

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

ПРОГРАМА  за провеждане на специализиран семинар за квалифицирани лица, контролиращи  монтажа и демонтажа на строителни скелета

в съответствие с чл. 215н., ал.1 на  НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване

1. Разчитане на плановете за монтиране, демонтиране или реконструкция на строителните скелета.

2. Безопасност по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на строителното скеле.

3. Мерки за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети.

4. Мерки за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле.

5. Допустими натоварвания.

6. Рискове, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.

Лектор:

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев - Строителен факултет, катедра "Технология и механизация на строителството" - Ръководител катедра, Университет по архитектура, строителство и геодезия

Отпадъци

Управление на строителните отпадъци

управление на строителните отпадъци.jpg

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Понятия при управлението на СО: дейности по третиране на СО, разрешителни и регистрационни документи.
   

 2. Особености на СО – класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за третиране на СО, включително на строителната площадка.
   

 3. Изисквания на националната нормативна уредба, свързана с управлението на СО – ЗУО (2012 г.) и поднормативните актове (Наредби 1, 2, 6, 7 на МОСВ) и ЗУТ и поднормативни актове.
   

 4. Основни положения на НУСОВРМ – цели, обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
   

 5. Указания за прилагане на Наредбата: блок-схеми на материалните потоци при управление на СО. Практически указания и примери по изготвяне/ изпълнение/ оценка на ПУСО, водене на Транспортен дневник, алтернативи за управлението на СО, отчетни документи.
   

 6. Състояние на управлението на СО в момента – данни за количествата и вида за СО, за депата, площадките и инсталации за рециклиране

Лектор:

доц. д-р инж. В. Ал. Стоянов - Висше строително училище „Любен Каравелов“

Тех. ръководител

Технически ръководители на обекти.

Construction Worker

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Основи на управлението – основни функции на управлението.
   

 2. Законова и нормативна уредба при управление на строеж: ЗУТ, Наредба № от 2004 г., Наредба № 3 от 2001 г. Наредба № 3 от 2010 г. Наредба РД 07/8 от 2008 г., Наредба 07-2 от 2009 г. и други.
   

 3. Оперативно планиране на ресурсите на строителната площадка: работници, строителни продукти и механизация.
   

 4. Оперативно организиране на дейностите на строителната площадка.
   

 5. Организиране на доставките, логистика.
   

 6. Използване на съвременен софтуер за планиране и отчитане напредъка на строителството.
   

 7. Информация – същност на информацията. Използване на информацията за ефективно управление.

Лектор:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

Планов отдел

Планирането в строителството като конкурентно предимство на строителната фирма

Yapi-Cizimleri-Standartlari_edited.jpg

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

Курсът е насочен към специалистите в офертен отдел, планов отдел и отдел оперативно ръководство на строителството.
Програма:
1.    Какво е „конкурентно предимство“. Източници на конкурентно предимство.
2.    Поведение на строителните фирми в условие на конкуренция.
3.    Характерни особености на строителната фирма, като производствена система.
4.    Същност, задачи и функции на управлението.
5.    Планирането като функция на вътрешно – фирмено управление.
6.    Стратегическо и оперативно планиране.
7.    Ценообразуване и календарно планиране, като част от планирането в дейността на строителната фирма.
8.    Ролята и значение на техническото нормиране на ресурсите в строителството за оперативното планиране във фирмата.
9.    Методи за конкуренция на строителната фирма. 
10.    Ценова и неценова политикна строителната фирма.

Лектор:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

Проект мениджър

Проект мениджъри

cropped-project_manager-scaled-1-790x400

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. Основи на управлението – основни функции на управлението.
   

 2. Законова и нормативна уредба при управление на инвестиционни проекти.
   

 3. Договори и договориране.
   

 4. Организиране на проекта: организационни структури, разпределяне на правата и задълженията, формализиран документооборот.
   

 5. Оперативно управление на проекта: оперативно планиране, организиране, отчитане, оценка, преразпределяне на ресурсите.
   

 6. Използване на съвременен софтуер за планиране и отчитане на напредъка на строителството.
   

 7. Информация – същност на информацията. Използване на информацията за ефективно управление

Лектор:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

Ново ЗОП

Новости в подготовката на документация по ЗОП

%D0%97%D0%9E%D0%9F_edited.jpg

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

 1. ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – общи положения.
   

 2. Основна цел на последните промени в Закона за обществените поръчки.
   

 3. Поетапно влизане в сила на промените в ЗОП – в сила от октомври 2018, март 2019 и началото на 2020г.
   

 4. Акценти по промените ЗОП и ППЗОП.
   

 5. Новите стойностни прагове, изискванията относно актуалността на прогнозната стойност съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП, прецизираните норми, касаещи основания за отстраняване, промяна в условията на обявените процедури и сключването на договори.
   

 6. Източници на информация относно обществени поръчки.
   

 7. Единен Европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) – основни моменти.
   

 8. Централизирана автоматизирана информационна система Електронни обществени поръчки – ЦАИС ЕОП.
   

 9. Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на Агенцията по обществени поръчки.
   

 10. Начин на образуване на прогнозна стойност – , нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране.
   

 11. Трети лица. Позоваване на капацитета на трети лица.
   

 12. Съдържание и изисквания към документацията за обществена поръчка.
   

 13. Често допускани грешки от Възложители и Кандидати/Участници в обществените поръчки.

Лектори:

ас. инж. Владислава Гогова-Илиева - Висше строително училище "Любен Каравелов"

инж. Добрин Сотиров - асистент - докторант Висше строително училище "Любен Каравелов"

Анализ на единичната цена и ценообразуване. Календарно планиране.

Анализ на единичнат цена и ценообразуване
%D0%97%D0%9E%D0%9F_edited.jpg

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:

8 учебни часа 

Програма на семинара:

Курсът е насочен към специалистите в офертен отдел, планов отдел и отдел оперативно ръководство на строителството. Семинарът е встъпителен и е разделен на лекционна част и упражнения със събеседване и дискусия. Основната цел на курса е да насочи вниманието към коректното създаване на анализи на единични цени и

Тема: Ценообразуване: 

1. Същност на разходните норми. Сметни норми в строителството. Съдържание,
предназначение и значение. Приложение на разходни норми (сметни норми) при анализ на единична цена, календарно планиране, планиране на разхода на ресурси, контрол върху срока на изпълнение и разхода на ресурси.
2. Ценообразуване. Основни методи за определяне на цената – ориентирани върху разходите, върху търсенето и предлагането, върху конкурентите.
3. Анализ на единична цена на вид строителна или монтажна работа. Методология за разработване на единична цена за отделен вид строителна или монтажна работа.
4. Работа със сметни норми (разходни норми) и тяхното прилагане при формиране на единичната цена на вид СМР.
5. Оформяне на анализ на единична цена на вид СМР, която не попада в предлаганите кодове сметни норми. Обобщаване на няколко разходни норми в единична анализна цена.
6. Използване на специализиран софтуер за анализ на единична цена и ценообразуване в строителството.

Тема: Календарно планиране:

1. Календарно планиране. Значение. Видове календарни планове по модел и предназначение.
2. Методика за разработване на календарен план. Основни правила при разработване на календарен план. Необходима информация за разработването на прецизен календарен план.
3. Разработване на календарен график „на ръка“.
4. Използване на специализиран софтуер за създаване на календарен график.
5. Разработване на календарен график с използването на стандартен общодостъпен софтуер.
6. Дискусия

Лектори:

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

д-р инж. Владислава Гогова – Илиева - Висше строително училище „Любен Каравелов“

Квалификационни групи по електробезопасност при работа с електрообзавеждане с напрежения до 1000 V

Кваликционни групи по електробезопасност
%D0%97%D0%9E%D0%9F_edited.jpg

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ДИСТАНЦИОННА

продължителност на семинара:
6 учебни часа 

Програма на семинара:

В програма на семинара:
1.  Организация за безопасност при работа в електрически уредби и по електрически мрежи.
2.  Организационни мерки за осигуряване на безопасност при работа. Изисквания към персонала по правилата за електробезопасност. Квалификационни групи.
3.  Технически мерки за осигуряване на безопасност при работа.
4.  Безопасност при работа с токоизправители, акумулаторни батерии и ръчни електрически инструменти.
5.  Първа долекарска помощ при електрозлополуки.
6.  Провеждане на изпити и издаване на удостоверения.

Лектори:

маг. инж. Борис Петров – експерт ЗБУТ

bottom of page