top of page

/ УСЛУГИ

С оглед динамичната среда на функциониране на строителния сектор и в отговор на актуалните и бъдещи потребности на работодателите в областта на професионалната квалификация, дружеството осъществява своята дейност в партньорство с авторитетни учебни заведения и сродни браншови организации, приоритизирайки усвояването на практически умения.

Курсовете на „Строителна квалификация“ ЕАД оказват положително влияние върху пазара на обучителни услуги в строителния бранш, отличавайки се със следните конкурентни предимства: 

       Реално провеждане, по възможност с присъствие на място на                     обучаемите лица

       Поставяне на акцент върху актуални и съвременни знания, които               директно да бъдат прилагани в строителния процес

​       Използване на балансиран подход при усвояване на теоретични и           практически знания и умения

       Акцентиране върху безопасността на строителната площадка и                 минимизирането на рисковете от увреждане на живота и здравето             на строителите

       Избор на лектори – университетски преподаватели от УАСГ и ВСУ             „Любен Каравелов“, както и други доказани експерти в своята област

Обученията, организирани от „Строителна квалификация“ ЕАД, включват и пакет от безплатни курсове за вписаните в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) фирми. Това е жест на Камарата към строителните компании за преодоляване на негативните последствия от бавно адаптиращата се формална образователна система и ограничените финансови възможности на фирмите за повишаване на квалификацията на заетите в сектора лица.

bottom of page