top of page
Solar Panels

Отключете потенциала си със
СТРОИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЕАД 

За нас

/ ЗА НАС

Мисията на „Строителна квалификация” ЕАД е да допринася за развитието на строителната индустрия в България като създава условия и възможности за придобиване и повишаване на квалификацията на кадрите, ангажирани в строителството.

Основна цел на дружеството е оказване на съдействие за повишаване  качеството на човешките ресурси чрез провеждане на професионално обучение и актуализиране на придобитата квалификация на ръководни кадри и работници в строителството  в съответствие с изискванията, залегнали в чл. 4, ал.3, т.9 от Закона за Камарата на строителите и в чл.3, т. 9 от Устава на Камарата на строителите в България

23 978

1 194

457

102

Обучени лица по ЗБУТ

Лица, придобили степен на професионална квалификация

Обучени строителни техници

Специализирани семинари

Услуги

УСЛУГИ


С оглед динамичната среда на функциониране на строителния сектор и в отговор на актуалните и бъдещи потребности на работодателите в областта на професионалната квалификация, дружеството осъществява своята дейност в партньорство с авторитетни учебни заведения и сродни браншови организации, приоритизирайки усвояването на практически умения.

Курсовете на „Строителна квалификация“ ЕАД оказват положително влияние върху пазара на обучителни услуги в строителния бранш, отличавайки се със следните конкурентни предимства:

 

  • Реално провеждане, по възможност с присъствие на място на обучаемите лица

  • Поставяне на акцент върху актуални и съвременни знания, които директно да бъдат прилагани в строителния процес

  • Използване на балансиран подход при усвояване на теоретични и практически знания и умения

  • Акцентиране върху безопасността на строителната площадка и минимизирането на рисковете от увреждане на живота и здравето на строителите

     

Избор на лектори – университетски преподаватели от УАСГ и ВСУ„Любен Каравелов“, както и други доказани експерти в своята област

Обученията, организирани от „Строителна квалификация“ ЕАД, включват и пакет от безплатни курсове за вписаните в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) фирми. Това е жест на Камарата към строителните компании за преодоляване на негативните последствия от бавно адаптиращата се формална образователна система и ограничените финансови възможности на фирмите за повишаване на квалификацията на заетите в сектора лица.

Worker with Glasses

Обучения по ЗБУТ

Renovation Equipment

Специализирани семинари

Construction Site

Обучения по закона за професионално образование и обучение

/КОНТАКТИ

Адрес:

1784 София

ул.“Михаил Тенев“ № 6, офис 6.5

„Строителна квалификация“ ЕАД

Прокурист:

Борислав Брайков

e-mail: stroit_kvalific@ksb.bg

тел.: +359 2 806 24 54

GSM: 0878 401 457

При въпроси за организация и провеждане на обучения:

„Експерт обучение и квалификация“

GSM: 0878 401 457

контакт
bottom of page