top of page
Renovating

BuildSkillS ACADEMY

SK-Project.png

Academy for Transitional Skills in the Built Environment(BuildSkills Academy)

Проект BuildSkills Academy, финансиран по програма Еразъм +,  е насочен към строителния сектор в търсене на решение на предизвикателствата, свързани с развиващите се пазарни нужди към зелени и дигитални умения и компетенции, привличането на млади и квалифицирани работници, както и при преквалификацията и повишаването на уменията на активната работна сила. BuildSkills Academy ще отговори на тези нужди, като подкрепи екосистемата в изграждане на знания и умения които да подпомогнат компаниите в двойния преход. Ще бъде разработена международна платформа за сътрудничество на Центровете за професионални постижения, която цели да насърчи високи постижения в ПОО, насочени към строителния сектор.

Проектът стартира на 01 юни 2023 г. и в него „Строителна квалификация“ ЕАД си партнира с най-голямата работодателска организация в България – Конфедерация на работодателите и индустриалциалците в България и със още петнадесет партньори от десет европейски държави – България, Кипър, Гърция, Италия, Литва, Франция, Германия, Сърбия, Норвегия, Босна и Херцеговина. Проектът е иницииран и се координира от Клийнтех БЪлгария.

 

Сред ключовите резултати от BuildSkills Academy са:

∙          Разработване на методология BuildEnrichedSkills и процедура за адаптиране на предоставените обучения, които ще послужат на центровете за професионално образование и обучение в цяла Европа да адаптират своите предложения съгласно нуждите на пазара на труда и да подготвят работната сила за цифровия и зелен преход в професии с голямо търсене.

∙          Създаване на цялостна сертификационна рамка за признаване на придобитите умения и компетенции за преход към кръгова икономика в цяла Европа – референция от световна класа за подобряване и сертифициране на придобитата квалификация в професионалното образование и обучение.

SK-Project_1.png

The project “Academy for Transitional Skills in the Build Environment” is co-funded by the European Union ERASMUS+ Programme under Grant Agreement number: 101104419

Convention

СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА

26-28 юни 2023 г.

В периода 26-28 юни 2023 г. в гр. София, България се проведе началната среща по "Academy for Transitional Skills in the Built Environment" (BuildSkills Academy), финансиран по Програма Еразъм+, съфинансиран от Европейския съюз. Проектът стартира официално на 1 юни 2023 г. с общ бюджет от 3 938 490 евро. Домакин на тридневното събитие бе Координаторът на проекта – Клийнтех България ООД – мрежова организация за подкрепа на иновациите, базирана в София, която работи активно по двойния преход и развитието на умения.Консорциумът обединява 17 партньори от 10 европейски страни, които ще работят заедно за постигане на основната му цел – създаване на общоевропейска рамка и схема за сертифициране и надграждане на знания и умения за т. нар. „двоен“ преход (зелен и дигитален) с фокус върху строителния сектор. Важна роля в проекта имат организациите, предоставящи професионално образование и обучение, чиято основна задача ще бъде актуализиране и адаптиране на предлаганите услуги към възникващите нови потребности в областта на зелените и дигитални умения. В рамките на проекта ще бъде изготвена методологията BuildEnrichedSkills за насърчаване на предлагането на обучения, свързани с реалните нужди на пазара на труда при прилагане на подхода „учене през целия живот“, включително чрез преквалификация и повишаване на уменията. Ще бъде разработена и процедура за подкрепа на Центровете за професионално образование и обучение, за да се насърчи бързото адаптиране на работната сила към двойния зелен и цифров преход. Друга водеща цел е създаването на сертификационна рамка за признаване на умения и компетенции, съответстващи на нуждите на двойния преход, която ще служи като отправна точка на глобално ниво за подобряване и сертифициране на услугите за ПОО.„Строителна квалификация“ ЕАД ще има ключова роля в разработване на методологията BuildEnrichedSkills и сертификационната рамка, като ще използва дългогодишния си опит и експертиза в организиране и провеждане на образователно-квалификационни обучения за строителни специалисти. Организацията ще координира пилотното тестване на разработените курсове, провеждайки обучения на национални и международни заинтересовани страни. Строителна квалификация ЕАД ще бъде връзката между ключови национални и международни заинтересовани страни като големи компании, браншови организации и други.Резултатите, постигнати от проекта, ще бъдат транесферирани към 12 пилотни проекта в 6 държави, включващи 300 обучаващи се и достигащи до 100 доставчици на професионално обучение, 1 000 компании и 20 организации на европейско ниво в областта на строителните умения, като по този начин се постигат най-малко 100 сътрудничества между професионалното образование и обучение и индустрията.

SK-Project_1.png

The project “Academy for Transitional Skills in the Build Environment” is co-funded by the European Union ERASMUS+ Programme under Grant Agreement number: 101104419

МЕДИЯ ОТ СЪБИТИЕТО

bottom of page