top of page

/ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Сред основните функции на „Строителна квалификация“ ЕАД е насърчаване на културата по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), имаща силен социален ефект, предвид негативните статистически данни на Инспекцията по труда за процента на трудовите злополуки в строителния сектор. Ефективното управление на професионалните рискове изисква прилагането на адекватни инструменти за превенция и повишаване информираността за по-добро спазване разпоредбите на действащото законодателство.

„Строителна квалификация“ ЕАД провежда обучения по ЗБУТ, насочени към фирми, осъществяващи дейност в областта на строителството. Включените теми са обобщени в  два модула, които запознават курсистите със спецификата на дейността по ЗБУТ и ефективното управление на професионалните рискове:

Първи модул

         „Длъжности лица по безопасност и здраве при работа“. Програмата на курса е изготвена съгласно минимална учебна програма, утвърдена от Камара на строителите в България, НАПОО, ИА „ГИТ”, Федерация „СИВ” към КТ „Подкрепа” и ФНСС

         „Координатор по безопасност и здраве в строителството по правилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП“. Програмата на курса е утвърдена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Втори модул

           „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"

Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа

„Координатор по безопасност и здраве в строителството“ по правилата за осигуряване на ЗБУТ

Контрол върху  качеството на изпълнение на строителството, за съответствие за влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност 

Длъжностни лица

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Construction Management

ФОРМА НА ОБУЧНИЕ:

ДИСТАНЦИОННА

Заявление за участие

*попълненото заявление се изпраща на e-mail адрес: stroit_kvalific@ksb.bg

Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа 

 

Съгласно изискването на чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба. Функциите и задачите на длъжностните лица по безопасност и здраве и се определят с Наредба № 3 от 27.07.1998 година за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, вписани в длъжностните им характеристики.

Програма на обучението :

Програмата на курса е изработена съгласно минималната учебна програма, утвърдена от Камара на строителите в България, НАПОО, ИА „ГИТ“, Федерация „СИВ“ към КТ „Подкрепа“ и ФНСС към КНСБ и включва следните теми:
 

 1. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството. Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнение на строителство – монтажни работи.
   

 2. Принципи за безопасност, осигуряващи прилагането на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни работи.
   

 3. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, координатора по ЗБУТ, строителя, техническия ръководител, бригадира, машиниста и работника за предотвратяването на злополуки.
   

 4. Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на строително – монтажни работи. План по безопасност и здраве. Оценка на риска.
   

 5. Организация на инструктажи в строителната фирма. Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка.
   

 6. Задължения на длъжностните лица по безопасност и здраве.

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев - Строителен факултет, катедра "Технология и механизация на строителството" - Ръководител катедра, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

Лектори:

"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО" ПО ПРАВИЛАТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ

Координатор ЗБУТ
Construction Worker

ФОРМА НА ОБУЧНИЕ:

ДИСТАНЦИОННА

Заявление за участие

*попълненото заявление се изпраща на e-mail адрес: stroit_kvalific@ksb.bg

Координатор по безопасност и здраве в строителството

 

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. изисква Възложителят (или упълномощено от него лице), да избере Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (възлага проектирането на повече от един проектант) и/или по време на изпълнението на строежа (ако възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и). Координаторите трябва да отговарят на определени в наредбата изисквания, а именно да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и други.

Програма на обучението :

Курсът се провежда по програма, утвърдена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и включва следните теми:
 

 1. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ в строителството.
   

 2. Принципи, на които се основава Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи.
   

 3. План по безопасност и здраве. Съдържание и задължения.
   

 4. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя. Информационна табела.
   

 5. Задължения на проектанта и координатора в инвестиционното проектиране.
   

 6. Задължения на строителя. Инструкции за безопасна работа.
   

 7. Задължения на технически ръководител, бригадир, работник.
   

 8. Дейност на координатора по безопасност и здраве при изпълнение на СМР.  Работа с плана по безопасност и здраве, актуализация. Срещи по безопасност.
   

 9. Причини за допускане на трудови злополуки при СМР.
   

 10. Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на различните СМР
  .

 11. Разглеждане.
   

 12. План по безопасност и здраве. Критерии за оценка качеството на плана.
   

 13. Оценка на риска. Задължения и изпълнение.
   

 14. Примери за безопасна работа от Европа и България

Лектори:

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев - Строителен факултет, катедра "Технология и механизация на строителството" - Ръководител катедра, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

"КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ"

Контрол - ЗБУТ
Construction Worker

ФОРМА НА ОБУЧНИЕ:

ДИСТАНЦИОННА

Заявление за участие

*попълненото заявление се изпраща на e-mail адрес: stroit_kvalific@ksb.bg

Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

Строежите като цяло и като отделни части трябва да са годни за предвидената за тях употреба, като по-специално се вземат предвид здравето и безопасността на лицата, участващи в целия жизнен цикъл на строежите. При условие, че е налице нормално поддържане, строежите трябва да отговарят на тези основни изисквания за строежите в продължение на един икономически обоснован период на експлоатация.

 1. Механично съпротивление и устойчивост.

 2. Безопасност в случай на пожар.

 3. Хигиена, здраве и околна среда.

 4. Достъпност и безопасност при експлоатация.

 5. Защита от шум.

 6. Икономия на енергия и топлосъхранение.

 7. Устойчиво използване на природните ресурси.

Посочените изисквания към строежите са залегнали в Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, който се прилага директно във всички държави членки, без да е необходимо неговото въвеждане. Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. За условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.03.2015 г.,издадена от МРРБ, обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., определя подробно как да се прилагат правилата за оценяване съответствието на строителните продукти

.

Програма на обучението :

Програмата включва следните теми:
 

 1. Действаща нормативна уредба. Основни положения в Регламент 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България.
   

 2. Оценяване на съответствието на строителни продукти.
   

 3. Декларация за експлоатационните показатели. Декларация за характеристиките на строителния продукт. СЕ-маркировка.
   

 4. Контрол в процеса на инвестиционното проектиране и изпълнение на строежите.
   

 5. Звено за контакт относно продукти в строителството

Лектори:

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев - Строителен факултет, катедра "Технология и механизация на строителството" - Ръководител катедра, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

доц. д-р инж. Венцислав Стоянов - Строителен факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“

bottom of page